close
دانلود آهنگ جدید
کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

چکیده با استفاده از گزارش والدین که برای آزمون این رفتارهای مشکل دار تدوین شده بود، فراوانی ،دوره، روابط بینی ، نابهنجاری خوردن، خوابیدن ، رفتار خودآزاری ، پرخاشگری و کج خلقی در کودکان اتیسم و کودکان دارای پیشینه اختلال زبانمورد بررسی قرار گرفت. همچنین روابط بین این رفتارها و زبان، بهره هوشی، شدت درخودماندگی ، علائم مرضی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفت. رفتار نابهنجار خوردن، الگوهای غیرعادی خواب، کج خلقی، رفتارخودزنی به طور معناداری در کودکانی که رفتارهای نابهنجار بیش تری نشان می دادند به هوش غیرکلامی…

کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

چکیده با استفاده از گزارش والدین که برای آزمون این رفتارهای مشکل دار تدوین شده بود، فراوانی ،دوره، روابط بینی ، نابهنجاری خوردن، خوابیدن ، رفتار خودآزاری ، پرخاشگری و کج خلقی در کودکان اتیسم و کودکان دارای پیشینه اختلال زبانمورد بررسی قرار گرفت. همچنین روابط بین این رفتارها و زبان، بهره هوشی، شدت درخودماندگی ، علائم مرضی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفت. رفتار نابهنجار خوردن، الگوهای غیرعادی خواب، کج خلقی، رفتارخودزنی به طور معناداری در کودکانی که رفتارهای نابهنجار بیش تری نشان می دادند به هوش غیرکلامی…

کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

چکیده با استفاده از گزارش والدین که برای آزمون این رفتارهای مشکل دار تدوین شده بود، فراوانی ،دوره، روابط بینی ، نابهنجاری خوردن، خوابیدن ، رفتار خودآزاری ، پرخاشگری و کج خلقی در کودکان اتیسم و کودکان دارای پیشینه اختلال زبانمورد بررسی قرار گرفت. همچنین روابط بین این رفتارها و زبان، بهره هوشی، شدت درخودماندگی ، علائم مرضی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفت. رفتار نابهنجار خوردن، الگوهای غیرعادی خواب، کج خلقی، رفتارخودزنی به طور معناداری در کودکانی که رفتارهای نابهنجار بیش تری نشان می دادند به هوش غیرکلامی…

کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

روانشناسی نسل آینده

اتیسم,کودکان دارای بیشینه اختلال زبان,رفتار نابهنجار در کودکان اتیسم,
جملات ناب:
موضوعات
آرشیو مطالب
برچسب ها :

اتیسم

,

کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

,

رفتار نابهنجار در کودکان اتیسم

,
همه چیز راجب رفتار نابهنجار در کودکان اتیسم و کودکان دارای بیشینه اختلال زبان

روانشناسی نسل آینده

چکیده

با استفاده از گزارش والدین که برای آزمون این رفتارهای مشکل دار تدوین شده بود، فراوانی ،دوره، روابط بینی ، نابهنجاری خوردن، خوابیدن ، رفتار خودآزاری ، پرخاشگری و کج خلقی در کودکان اتیسم و کودکان دارای پیشینه اختلال زبانمورد بررسی قرار گرفت. همچنین روابط بین این رفتارها و زبان، بهره هوشی، شدت درخودماندگی ، علائم مرضی و افسردگی مورد آزمون قرار گرفت. رفتار نابهنجار خوردن، الگوهای غیرعادی خواب، کج خلقی، رفتارخودزنی به طور معناداری در کودکانی که رفتارهای نابهنجار بیش تری نشان می دادند به هوش غیرکلامی پایین تر، درجات پایین تری از زبان بیانگر، کمبود شدید رفتارهای اجتماعی و رفتارهای تکراری گرایش داشتند.

هیچ ارتباط قابل ملاحظه ای بین تعداد رفتارهای نابهنجار و میزان درک یا توانایی زبان در گروه HLI  نبود.

هرچند داشتن رفتارهای نابهنجار بیش تر با افزایش رفتارهای محدود و تکراری در کودکان HLI ارتباط داشت.

رفتار های نابهنجار را می توان در دو گروه تقسیم بندی کرد: اختلال خوردن و خوابیدن که مستقل بودند و در زندگی زودتر شروع می شوند، و خودآزاری ، کج خلقی، پرخاشگری که دیرتر شروع می شوند و روابط بینی داشتند.نابهنجاری های خواب در بچه های (گروه ترکیب شده) همراه با تشخیص افسردگی ماژور رایج تر بود.

کلید واژه: اتسیم، اختلال زبان، خوردن، خوابیدن، رفتار خودآزاری، پرخاشگری، خلق، کج خلقی

رئوس مطالب:

1.     رفتار نابهنجار خوردن

2.     الگوهای نابهنجار خوابیدن

3.     رفتار خورآزاری

4.     پرخاشگری

5.     کج خلقی

6.     روش

6.1شرکت کننده ها

6.1.1 تشخیص اتیسم

6.1.2تشخیص اختلال زبان

6.2مقیاس ها

     6.2.1 بهره هوشی.

     6.2.2 زبان

   6.2.3نشانه های اتیسم

   6.2.4 رفتار انطباقی

   6.2.5 افسردگی

  6.2.6 رفتار نابهنجار

6.3 اعتبار یابی ABPQ

6.4 آمارها

7.نتایج

7.1شیوع رفتارهای نابهنجار

7.1.1رفتار نابهنجار خوردن

7.1.2 الگوهای نابهنجار خوردن

7.1.3رفتار خودزنی (SIB)

7.1.4 پرخاشگری

7.1.5 کج خلقی

7.2روابط بین رفتارهای نابهنجار

7.3روابط رفتارهای نابهنجار با شناخت، زبان و زمینه یابی اندازه گیری ها

7.4رفتارهای نابهنجار چندگانه

7.5 روابط بین شمار رفتارهای نابهنجار و شناخت، زبان و زمینه یابی اندازه گیری ها

8 بحث

سپاسگزاری ها

منابع

بچه های اتیسم رفتار های نابهنجار زیادی را نشان می دهند که علت اکثر آنها تشخیص داده نمی شوند که علت پریشانی های جدی برای کودک و خانواده است. عادت های غیر معمول خوردن ، الگوهای نابهنجار خوابیدن، کج خلقی و پرخاشگری به خود و دیگران رایج ترین رفتارهای نا بهنجار در این بین هستند.

به منظور دستیابی به یک فهم عمیق از رفتارهای نابهنجار در بافت اتیسم ، تویف کردن فراوانی و دوره این اختلالات و همچنین توضیح ارتباطشان با دیگران جنبه های کارکرد کودکان شامل زبان ، هوش و شدت علائم مرضی اتیسم اهمیت دارد، به منظور دستیابی به این هدف ما یک مصاحبه با والدین بچه های شرکت کننده در دو مکان گردهمایی برتری اتیسم(CPEA) در بوستون وsalt lake city ایجاد کردیم. با مرور بر مطالعات عمومی این رفتارها درکودکان شروع میکنیم.

1.     رفتارهای نابهنجار خوردن

رفتار نابهنجار خوردن به فراوانی در کودکان اتیسم رخ می دهد به طوری که در یک زمان به عنوان یک ملاک تشخیصی بود. رایج ترین مشکل تغذیه پرخوری انتخابی براساس بافت و نوع غذا است.دیگر نابهنجاری ها ، خوردن مجاوره ای و امتناع از خوردن هستند. یکی از دلایل رژیم های محدود آنها این است که  کودکان اتیسم  ممکن  است تغذیه ی ناکافی داشته باشند.

البته ظاهر شدن امتناع کامل غذایی در کودکان اتیسم در مقابل دیگر ناتوانی های رشد یافته نسبتا کمیاب توصیف شده است رخ دادن آن ممکن است ناشی از مشکلات مربوط به معده و روده باشد. در یک مطالعه ی عامل های زمینه ساز مشکلات تغدیه در  کودکان از 26 کودک اتیسمی 3 نفر امتناع کامل غذایی را نشان دادند که هر 3 از برگشت معده رنج می بردند.

2. الگوهای نابهنجار خواب

مشکلات خواب در کودکان دارای ناتوانی های پیشرفته نسبت به نوع در حال رشد بچه ها رایج تر است. در بین کودکان دارای ناتوانی رشد مشکلات خواب در کودکان سنین پایین رایج تر است و باخودزنی ، پرخاشگری ، فریاد زدن، کج خلقی، عدم همراهی و رفتار تکانشی مرتبط است. تحقیقی مبتنی بر گزارش والدین اظهار می کند که کودکان اتیسم به احتمال بیشتری نسبت به  کودکان  دارای دیگر ناتوانی های ذهنی پیشرفته و کودکان بدون تشخیص اختلال رشد مشکلات خواب دارند.

از جمله مشکلات گزارش شده رایج تر ، مشکلات کاهش خواب، فراوان بیدار شدن در طول شب و در ابتدای صبح بیدار شدن هستند. مطالعات پلی سومنوگرافی اخیر تفاوت هایی را در خواب اتیسمی ها از نظر کمیت و کیفیت در مقایسه با کودکان سندروم داون نشان دادند. این طور فرض شده است که مشکلات خواب اتیسمی ها به برانگیختگی نابه جای مدار های عصبی که تحت کنترل خواب Remو non-Rem هستند.

...